නොහැකිය. දැනට ලබා දී ඇති ආකාර පමණක් ලබා ගත හැක.

නොහැකිය. ඉහළ ප්‍රධාන ගැලරියට ඔබගේ පැකේජය අනුව ඡායාරූප 06 ක් හෝ 12 ක් එකතු කල හැක.

නොහැකිය. දින 365 ක කාලයක් වලංගුව පවතිනු ඇත.

හැකිය. පැකේජය – 1 සිට වඩා ඉහළ පැකේජයකට හුවමාරු විය හැක. එමෙන්ම ඉහළ පැකේජයක සිට පහළ පැකේජයකට ද හුවමාරු විය හැක. එහෙත් එහිදී නැවත මුදල් ගෙවීමක් සිදු නොකරනු ඇත.