මෑතක සම්බන්ධ වූ අය | Recent Listings

Visit Our Listings And Join With Us

Package – 1 | FREE 

ඔබගේ ව්‍යාපාර, සේවාවන් හෝ නිෂ්පාදන පිළිබඳ තොරතුරු 0 710 711 712 අංකයට SMS හෝ  WhatsApp කරන්න.

ඔබගේ ව්‍යාපාරික තොරතුරු නොමිළයේම online.lk වෙත එක් කරනු ඇත.

නැතහොත් ඔබගේ Name Card හෝ Visiting Card හි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් 0 710 711 712 අංකයට WhatsApp කරන්න.

එමෙන්ම තොරතුරු [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට ද එවිය හැක.

Package – 2 | 600/= 

ඔබගේ ව්‍යාපාර, සේවාවන් හෝ නිෂ්පාදන පිළිබඳ තොරතුරු සහ ව්‍යාපාර ලාංඡනය හෝ ඡායාරූපයක් 0 710 711 712 අංකයට SMS හෝ  WhatsApp කරන්න.

ව්‍යාපාරික ලාංඡනය හෝ ඡායාරූපයක් සහ ඔබගේ ව්‍යාපාරික තොරතුරු  online.lk වෙත එක් කරනු ඇත.

නැතහොත් ඔබගේ Name Card හෝ Visiting Card හි පැහැදිළි ඡායාරූපයක් සමඟ ව්‍යාපාරික ලාංඡනය හෝ ඡායාරූපයක්

0 710 711 712 අංකයට WhatsApp කරන්න.

එමෙන්ම තොරතුරු [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට ද එවිය හැක.

Package – 3 | 2000/= 

වෘත්තීයවේදීන් සඳහා වන පැකේජයකි. එහි පහත කරුණු ඇතුලත් වනු ඇත.

වෙබ් ලිපිනයක් සමඟ Online.lk හි වෙබ් අඩවියක් | ඔබගේ දුරකතන අංක | ඊ-මේල් ලිපින | තැපැල් ලිපිනය | සමාජ ජාල සම්බන්ධතා | ඡායාරූප 06 ක් | සෙවීම් සඳහා වන වදන් | ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු | සේවාවන්හි වටිනාකම් පිළිබඳ කරුණු | වෘත්තීය සේවා කාලයන් පිළිබඳ තොරතුරු | සක්‍රීය කාලය දින 365 කි. 

තොරතුරු සඳහා 0 710 711 712 අංකයට ඔබගේ නම සඳහන් කර SMS එකක් එවන්න. නැතහොත් [email protected] වෙත ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සඳහන් කර ඊ-මේල් කරන්න.

Package – 4 | 2500/= 

ආයතන, නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් සඳහා වන පැකේජයකි. එහි පහත කරුණු ඇතුලත් වනු ඇත.

වෙබ් ලිපිනයක් සමඟ Online.lk හි වෙබ් අඩවියක් | ඔබගේ දුරකතන අංක ඊ-මේල් ලිපින | තැපැල් ලිපිනය | සමාජ ජාල සම්බන්ධතා | ඡායාරූප 12 ක් | වීඩියෝවක් | සෙවීම් සඳහා වන වදන් | ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු | සේවාවන්හි වටිනාකම් පිළිබඳ කරුණු | සේවා කාලයන් පිළිබඳ තොරතුරු | අදාල නිවේදන ඉදිරිපත් කිරීම | සක්‍රීය කාලය දින 365 කි. 

තොරතුරු සඳහා 0 710 711 712 අංකයට ඔබගේ නම සඳහන් කර SMS එකක් එවන්න. නැතහොත් [email protected] වෙත ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සඳහන් කර ඊ-මේල් කරන්න.