මෑතක සම්බන්ධ වූ අය | Recent Listings

Visit Our Listings And Join With Us

Package – 1 | FREE – නොමිලේ 

ඔබගේ ව්‍යාපාර, සේවාවන් හෝ නිෂ්පාදන පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට පහසු පහත ක්‍රමයක් මගින් online.lk වෙත ඇතුලත් කල හැක.

 • පහතින් ඇති Add |එකතුවන්න පෝරමය මගින් online.lk වෙත ඔබගේ අදාල තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න.

 • අදාල තොරතුරු (නැතහොත් ඔබගේ Name Card හෝ Visiting Card හි පැහැදිළි ඡායාරූපයක්) 705 750 750 අංකයට WhatsApp කරන්න.

 • එමෙන්ම අදාල තොරතුරු [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට ද එවිය හැක.

 • ඔබගේ ව්‍යාපාරික තොරතුරු නොමිළයේම online.lk වෙත එක් කරනු ඇත.

Package – 2 | 600/= 

ඔබගේ ව්‍යාපාර, සේවාවන් හෝ නිෂ්පාදන පිළිබඳ තොරතුරු ඔබට පහසු පහත ක්‍රමයක් මගින් online.lk වෙත ඇතුලත් කල හැක.

 • පහතින් ඇති Add |එකතුවන්න පෝරමය මගින් online.lk වෙත ඔබගේ අදාල තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න.

 • අදාල තොරතුරු (නැතහොත් ඔබගේ Name Card හෝ Visiting Card හි පැහැදිළි ඡායාරූපයක්) 0 705 750 750 අංකයට WhatsApp කරන්න.

 • එමෙන්ම අදාල තොරතුරු [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට ද එවිය හැක.

 • ඔබගේ ව්‍යාපාරික ලාංඡනය හෝ ඡායාරූපයක් ද වඩාත් ආකර්ෂනීය ලෙස ඔබගේ ව්‍යාපාරික තොරතුරු සමඟ online.lk වෙත එක් කරනු ඇත.

 

Package – 3 | 2000/= 

ඔබගේ ව්‍යාපාර, සේවාවන් හෝ නිෂ්පාදන පිළිබඳ මූලික තොරතුරු ඔබට පහසු පහත ක්‍රමයක් මගින් online.lk වෙත ඇතුලත් කල හැක.

 • පහතින් ඇති Add |එකතුවන්න පෝරමය මගින් online.lk වෙත ඔබගේ අදාල තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න.

 • අදාල තොරතුරු (නැතහොත් ඔබගේ Name Card හෝ Visiting Card හි පැහැදිළි ඡායාරූපයක්) 705 750 750 අංකයට WhatsApp කරන්න.

 • එමෙන්ම අදාල තොරතුරු [email protected] ඊමේල් ලිපිනයට ද එවිය හැක.

 • මෙය වෘත්තීයවේදීන් සඳහා වන පැකේජයකි. එහි පහත කරුණු ද ඇතුලත් කරනු ඇත.

Online.lk හි වෙබ් අඩවියක් සමඟ වෙබ් ලිපිනයක් | ඔබගේ දුරකතන අංක | ඊ-මේල් ලිපින | තැපැල් ලිපිනය | සමාජ ජාල සම්බන්ධතා | ඡායාරූප 06 ක් | සෙවීම් සඳහා වන වදන් | ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු | සේවාවන්හි වටිනාකම් පිළිබඳ කරුණු | වෘත්තීය සේවා කාලයන් පිළිබඳ තොරතුරු | වෘත්තීය සේවා සහ නිෂ්පාදන පිළිබඳ තොරතුරු | සක්‍රීය කාලය දින 365 කි. 

 

Package – 4 | 2500/= 

ආයතන, නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් සඳහා වන පැකේජයකි. එහි පහත කරුණු ඇතුලත් වනු ඇත.

Online.lk හි වෙබ් අඩවියක් සමඟ වෙබ් ලිපිනයක් | ඔබගේ දුරකතන අංක ඊ-මේල් ලිපින | තැපැල් ලිපිනය | සමාජ ජාල සම්බන්ධතා | ඡායාරූප 12 ක් | වීඩියෝවක් | සෙවීම් සඳහා වන වදන් | ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු | සේවාවන්හි වටිනාකම් පිළිබඳ කරුණු | සේවා කාලයන් පිළිබඳ තොරතුරු | අදාල නිවේදන ඉදිරිපත් කිරීම | සේවා සහ නිෂ්පාදන පිළිබඳ තොරතුරු | සක්‍රීය කාලය දින 365 කි. 

තොරතුරු සඳහා 0 705 750 750 අංකයට ඔබගේ නම සඳහන් කර SMS එකක් එවන්න. නැතහොත් [email protected] වෙත ඔබගේ අවශ්‍යතාවය සඳහන් කර ඊ-මේල් කරන්න.